توضیحات
  بخشنامه حداقل دستمزد کارگران درسال1392
  استعلام کسر بیمه از ارزش افزوده
  تاریخ محاسبه تاخیرات برای صورت وضعیت ها
  زمان پرداخت ارزش افزوده بابت کارکردهای پیمانکاری
  منظور از برآورد منظم به پیمان و قیمت جدید در قرادادها
  وحدت رویه تیرماه سال نود و یک
  عکس
  بخشنامه حداقل دستمزد کارگران درسال1391
  دسترالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان
  مدارک مورد نیاز برای صدور کارت پیمانکاری
  تعیین مناسب ترین پیشنهاد قیمت ذر مناقصات لازم الاجرا
  دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان
  اصلاحیه شرایط عمومی پیمان جدید
  شرایط عمومی پیمان جدید
  تعریف رشته ها واصلاح آئین نامه وجدول تشخیص صلاحیت پیمانکاران
  توافق نامه کانون سراسری با بانک ملت
  بخشنامه محاسبه تاخیر ناشی از پرداخت صورت وضعیتها و پیوست بخشنامه فوق
  آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی
  تفسیر افزایش و کاهش مقادیر کار در بخشنامه جدید
  دستورالعمل اخذمجوزاز شورای فنی استان برای مناقصات بیش از ده دصد
  بخشنامه رعایت سقف ده درصد در مناقصه
  بخشنامه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت
  بخشنامه ارائه تجزیه بها به تفکیک فصول فهرست بها